seca

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot.

Yleiset ehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin kauppa- ja toimitettaviin urakkasopimuksiin, asennus- ja korjaussopimuksiin sekä muihin meidän ja asiakkaittemme välisiin oikeussuhteisiin. Asiakkaittemme poikkeavat ehdot, joihin emme ole antaneet erityistä suostumustamme, eivät sido meitä silloinkaan, kun emme ole esittäneet nimenomaista vastaista kantaamme asiaan. Edustajiemme kanssa tehdyt suulliset sopimukset ja sivuvälipuheet on vahvistettava meidän kirjallisella hyväksymisellä.

Tarjoukset ja sopimuksen syntyminen

Asiakkaan tilaukset ollaan hyväksytty silloin kun vahvistamme tilauksen kirjallisesti. Vain myyty tuote muodostaa sopimuksen kohteen siten kuten se ominaisuuksineen ja piirteineen vahvistetaan kirjallisessa tilausvahvistuksessa, johon kuuluu myös tuotteiden käyttötarkoitus niin kuin jokaisen tuotteen tuoteselosteesta käy ilmi. Tuoteselosteet löytyvät meidän nettisivuilta ja myös käyttöohjeet, jotka voi ladata osoitteesta www.seca.com . Poikkeavat, edustajiemme kanssa tehdyt sopimukset liittyen tuotteen laatuun tai sen käyttötarkoitukseen hyväksytään vain jos seca finland oy on antanut siihen nimenomaan oman kirjallisen vahvistuksen.

Arvot meidän luetteloiden ja nettisivujen kuvissa ja piirroksissa ja painotiedoissa ovat ainoastaan likimääräisarvoja, mikäli ei nimenomaan mainita, että arvot ovat tarkkoja arvoja.

Toimitusajat

Toimituksen määräaika lasketaan siitä päivästä lukien, jolloin vahvistamme tilauksen tilausvahvistuksella. Mikäli ennakoimattomia tilanteita ilmenee, jotka estävät meitä täyttämästä velvoitettamme ja jota emme voineet välttää kohtuullisista tapauksesta riippuvaisista toimenpiteistä huolimatta, riippumatta siitä, ilmenikö ne omassa tehtaassamme tai hankkijoittemme tai alihankkijoittemme tiloissa kuten esim. toimintahäiriöt, tärkeiden raaka- ja rakennusaineiden toimitusviivästykset, työtaisteluiden seuraamukset, toimitusaika pitenee kohtuullisella ajalla enintään kuitenkin kahdeksalla (8) viikolla, edellyttäen ettei toimitus tai suoritus ole tullut mahdottomaksi ja ettei sopimuksen perusta siten ole poistunut. Tämä pätee myös silloin kun on kyse lakoista ja työsuluista. Vapaudumme suoritusvelvollisuudestamme, jos toimitus tai suoritus on tullut mahdottomaksi.

Vaaranvastuun siirtyminen

Sekä rahtivapaissa että CIF- toimituksissa vaaranvastuu tuotteen mahdollisesta takavarikoinnista, pidätyksestä tai viranomaisten muunlaisesta määräyksestä, siirtyy ostajalle. Myös kuljetusriski siirtyy hänelle siinä vaiheessa, kun tuote hänelle lähetetään, riippumatta siitä toimitetaanko tuote hänelle sopimusvelvoitteen täyttämispaikasta tai toisesta paikasta. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle jo ennen tuotteen toimitusta, jos toimitus ostajan toivomuksesta siirretään myöhempään ajankohtaan. Sama pätee myös siitä ajankohdasta lähtien, jolloin kuljetusvalmiudesta on ilmoitettu, kun tuotteen toimitus viivästyy syystä, joka ei johdu meistä.

Maksuehdot

Edustajillamme on ainoastaan oikeus ottaa vastaan maksuja, jos he jokaisessa erinäisessä tapauksessa voivat esittää meidän allekirjoittaman kuitin tai perintävaltuutuksen. Määräävä tekijä on kuitenkin tarjouksessamme tai tilausvahvistuksessamme mainitut maksuehdot.

Ostajalla ei ole oikeus kuitata saamisiaan kiistanalaisilla tai sellaisilla vastasaamisilla, joista ei ole lainvoimaista tuomioistuinratkaisua. Ostajalla on pidätysoikeus vain siltä osin että hänen vaatimus perustuu samaan sopimussuhteeseen, johon meidänkin vaatimus perustuu.

Laskut erääntyvät maksettaviksi 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä lukien ellei tästä olla sovittu kirjallisesti toisin. Jos ostaja syyllistyy maksuviivästykseen perimme summalle vuotuista viivästyskorkoa 10 prosenttiyksikköä yli korkolain senhetkisen peruskorkoprosentin.

Jos ostaja syyllistyy maksunviivästykseen tai jos sopimuksen solmimisen tai toimituksen jälkeen ilmenee ja tulee tietoon tilanteita, jotka kyseenalaistavat asiakkaan luottokelpoisuuden (esimerkiksi katteettomia vekseleitä tai häiriömerkintöjä luottotiedoissa) erääntyvät kaikki meidän saatavamme ja näiden ohella myös ne saatavat, joihin on hyväksytty vekseleitä tai muita maksuvälineitä kuin rahaa ja ne erääntyvät heti maksettaviksi. Meillä on tällöin oikeus omistuksenpidätyksen perusteella ottaa haltuumme toimitettu tuote sekä käyttää tai olla käyttämättä oikeutta sopimuksen purkamiseen.

Tämän lisäksi meillä on oikeus periä ennakkomaksu vielä toimitettavista tuotteista tai vaatia riittävien vakuuksien antamista tai suorituksen sijasta vahingonkorvausta.

Omistuksenpidätys

Meillä on omistusoikeus toimitettuun tuotteeseen siihen saakka kunnes kaikki ostajamme kanssa solmimista kauppasuhteista syntyneet saatavamme on täysin maksettu. Sama pätee myös silloin kun meidän yksittäiset saatavat tai kaikki saatavat yhdistetään hyväksytylle luottotilille.

Meillä on oikeus tilaajan kustannuksella solmia vakuutus, joka kattaa tulipalosta, vedestä tai muista syistä aiheutuneet vahingot, ellei tilaaja todistetusti itse ole solminut sellaista vakuutusta.

Ulkopuolisen toimittajan tai jalostajan tehdessä muutoksen tuotteeseemme emme kanna enää mitään takuuta tai vastuuta tuotteesta tai sen osasta. Jos ostaja jalostaa, yhdistää tai sekoittaa tuotteemme toisten, ei meille kuuluvien tuotteiden kanssa, meillä on oikeus uuden tuotteen yhteisomistukseen siten että omistusoikeuden pidätyksellä toimitetun tuotteen arvo määrätään suhteessa uuden tuotteen muihin osiin ajankohtana, jolloin jalostus, yhdistäminen ja sekoittaminen suoritettiin.

Jos ostajasta, jalostuksen, yhdistämisen ja sekoittamisen jälkeen on tullut uuden tuotteen yksinomistaja, on meillä näiden ehtojen perusteella oikeus yhteisomistukseen siten että jalostetun, yhdistetyn, sekoitetun tuotteen arvo määrätään suhteessa uuden tuotteen arvoon ja että hän säilyttää sen puolestamme maksutta.

Jälleenmyyjillä on oikeus jälleenmyydä omistusoikeuden pidätyksellä toimitettuja tuotteita tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa. Jälleenmyyjien on kuitenkin sovittava omistusoikeuden pidätyksestä suhteessa asiakkaaseensa meidän vaatimassa laajuudessa. Ostaja suostuu jo nyt luovuttamaan meille kaikki hänellä asiakkailtaan, tuotteen jälleenmyynnistä olevat saamiset, riippumatta siitä myydäänkö omistusoikeuden pidätyksellä toimitettu tuote ilman jalostusta, yhdistämistä tai sekoittamista tai näiden käsittelyvaiheiden jälkeen. Saamiset muodostavat yhtä tärkeän osan toimituksestamme kuin omistusoikeuden pidätyksellä toimitettu tuote. Tilaajalla on, luovutuksen jälkeenkin, oikeus periä saamisia. Tämä seikka ei kuitenkaan rajoita meidän toimivaltaamme itse periä saatavia; emme kuitenkaan peri saatavia niin kauan kun tilaaja asianmukaisesti noudattaa maksuvelvoitteittaan. Voimme vaatia, että tilaaja antaa meille niiden velallisten nimet, jotka liittyvät meille luovutettuihin saamisiin ja että hän ilmoittaa velallisille tapahtuneesta luovutuksesta.

Jos omistusoikeuden pidätyksellä toimitettu tuote jälleenmyydään yhdessä muiden, ei meille kuuluvien tuotteiden kanssa, niin katsotaan, että ostajan asiakkaaltaan vaadittu saaminen on jo luovutettu sen ollessa samansuuruinen kun meidän ja ostajan välillä sovittu hinta. Ostaja ei saa pantata toimitettua tuotetta tai luovuttaa sitä vakuudeksi. Ostajan on heti ilmoitettava meille mikäli kolmas osapuoli on pantannut meille annettuja vakuuksia tai muulla tavalla vaikuttaneet niihin epäedullisesti.

Sitoudumme luovuttamaan käyttöömme annettuja vakuuksia siltä osin kun niiden arvo ylittää saamiset, joiden takeeksi ne asetettiin, yli 20 prosenttiyksiköllä.

Takuu ja vastuu

Takuuvaatimuksien esittäminen edellyttää, että asiakas hän on täyttänyt Kauppa- tai muun sovellettavan lain mukaiset, ostajan tehtäväksi asetetut tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuudet asianmukaisella tavalla.

Tuotteen ollessa virheellinen korjaamme harkintamme mukaan joko virheellisen tuotteen tai vaihdamme sen virheettömään. (Jälkisuoritus). Mikäli kahden jälkisuorituksen jälkeen todetaan, että virheen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen viivästyy kohtuuttomasti, on tullut mahdottomaksi tai on tulokseton, on ostajalla, suorituksen sijasta, oikeus vähentää ostohintaa, purkaa sopimus tai vaatia vahingonkorvausta.

Vastaamme voimassa olevan lain määräysten mukaisesti vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tahallisesta toiminnasta tai törkeästä tuottamuksesta, edustajiemme tai meidän puolesta toimivien henkilöiden tahallisesta toiminnasta tai törkeästä tuottamuksesta, edellyttäen, että asiakas esittää korvausvaatimuksen. Sopimusvelvoitteen tahallisesta rikkomisesta vastuumme rajoittuu ennakoitavaan, sopimustyypilliseen vahinkoon.

Vastaamme voimassa olevan lain määräysten mukaisesti vahingosta myös siinä tapauksessa, ette olemme tuottamuksellisesti rikkoneet jotain sellaista velvoitetta, jonka noudattaminen on erikoisen tärkeätä, kun sopimuksen tarkoitus ja tavoite tahdotaan saavuttaa (kardinaalivelvoite). Käsitteeseen kardinaalivelvoite lasketaan tärkeimmät sopimusvelvoitteet, joiden noudattaminen mahdollistaa sopimuksen toteuttamisen asianmukaisella tavalla ja joiden noudattamiseen sopimusosapuoli voi ja saa jatkuvasti luottaa. Tällaisessa tapauksessa vastuumme rajoittuu ennakoitavaan, sopimustyypilliseen vahinkoon.

Tämä ei vaikuta vastuuseen tuottamuksellisista henkilövahingoista. Sama pätee myös silloin kun on kyse tuottamuksesta riippumattomasta vastuusta Tuotevastuulain mukaan.

Olemme vapautuneet vastuusta, ellei edellä olla sovittu toisin.

Ostajan korvausvaatimukset vanhenevat yhden vuoden määräajan kuluttua laskien ostetun tuotteen luovuttamisesta ostajalle.

Asennus ja vakautus

Ostaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka syntyvät kun tuotteemme asennetaan ja tarvittaessa vakautetaan tai kalibroidaan määräpaikalla, jollei toisin olla sovittu kirjallisessa tilausvahvistuksessa.

Tilattu tuote tai tuotteen osat muodostaa kuorman, jonka purku joka tapauksessa kuuluu tilaajan tehtäviin siinäkin tapauksessa että olemme toimittaneet rahtivapaasti tai vapaasti ostajan osoitteeseen. Tilaajan on hankittava apumiehiä, jotka tarvittaessa avustavat asentajiamme heidän asentaessaan tuotetta.

Suorituspaikka, laki ja oikeuspaikka

Suorituspaikka on Espoo. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.

Muuta

Julkisissa hankinnoissa noudatamme ensisijaisesti julkisten hankintojen sopimusehtoja (JYSE 2009 TAVARAT) ja näitä toimitusehtoja toissijaisesti.

Mikäli joku edellä olevista ehdoista ei ole oikeudellisesti pätevä, ei sillä ole vaikutusta muiden ehtojen tai määräyksien voimassaoloon.

Espoossa, syyskuussa 2013