seca

Myynti- ja toimitusehdot – Kuluttaja-asiakkaat

Myynti- ja toimitusehdot – Kuluttaja-asiakkaat.

Yleiset ehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin kauppa- ja toimitettaviin urakkasopimuksiin, asennus- ja korjaussopimuksiin sekä muihin meidän ja kuluttaja-asiakkaittemme välisiin oikeussuhteisiin. Asiakkaittemme poikkeavat ehdot, joihin emme ole antaneet erityistä suostumustamme, eivät sido meitä silloinkaan, kun emme ole esittäneet nimenomaista vastaista kantaamme asiaan. Edustajiemme kanssa tehdyt suulliset sopimukset ja sivuvälipuheet on vahvistettava meidän kirjallisella hyväksymisellä.

Tarjoukset ja sopimuksen syntyminen

Asiakkaan tilaukset ollaan hyväksytty silloin kun vahvistamme tilauksen kirjallisesti. Vain myyty tuote muodostaa sopimuksen kohteen siten kuten se ominaisuuksineen ja piirteineen on kuvattu internetsivuillamme ja myöhemmin vahvistetaan kirjallisessa tilausvahvistuksessa, johon kuuluu myös tuotteiden käyttötarkoitus niin kuin jokaisen tuotteen tuoteselosteesta käy ilmi. Tuoteselosteet löytyvät meidän nettisivuilta ja myös käyttöohjeet, jotka voi ladata osoitteesta www.secashop.com . Poikkeavat, edustajiemme kanssa tehdyt sopimukset liittyen tuotteen laatuun tai sen käyttötarkoitukseen hyväksytään vain jos seca finland oy on antanut siihen nimenomaan oman kirjallisen vahvistuksen. Tuotteeseen sisältyy maksuvelvollisuus.

Arvot meidän luetteloiden ja nettisivujen kuvissa ja piirroksissa ja painotiedoissa ovat ainoastaan likimääräisarvoja, mikäli ei nimenomaan mainita, että arvot ovat tarkkoja arvoja.

Toimitusajat

Toimituksen määräaika lasketaan siitä päivästä lukien, jolloin vahvistamme tilauksen tilausvahvistuksella. Tarkemmat toimitusajat on ilmoitettu kotisivuillamme. Mikäli ennakoimattomia tilanteita ilmenee, jotka estävät meitä täyttämästä velvoitettamme ja jota emme voineet välttää kohtuullisista tapauksesta riippuvaisista toimenpiteistä huolimatta, riippumatta siitä, ilmenikö ne omassa tehtaassamme tai hankkijoittemme tai alihankkijoittemme tiloissa kuten esim. toimintahäiriöt, tärkeiden raaka- ja rakennusaineiden toimitusviivästykset, työtaisteluiden seuraamukset, toimitusaika pitenee kohtuullisella ajalla enintään kuitenkin kahdeksalla (8) viikolla, edellyttäen ettei toimitus tai suoritus ole tullut mahdottomaksi ja ettei sopimuksen perusta siten ole poistunut. Tämä pätee myös silloin kun on kyse lakoista ja työsuluista. Vapaudumme suoritusvelvollisuudestamme, jos toimitus tai suoritus on tullut mahdottomaksi.

Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle kuluttajasuojalain mukaisesti sillä hetkellä, kun tavara luovutetaan ostajalle.

Hinnat

Hinnat ovat vapaasti tehtaasta tai vapaasti lähetyspaikasta. Hinnat eivät sisällä posti-, rahti- ja pakkauskuluja ellei näistä olla sovittu erikseen ja sovitut asiat merkitty kirjalliseen tilausvahvistukseen.

Maksuehdot

Edustajillamme on ainoastaan oikeus ottaa vastaan maksuja, jos he jokaisessa erinäisessä tapauksessa voivat esittää meidän allekirjoittaman kuitin tai perintävaltuutuksen. Määräävä tekijä on kuitenkin tarjouksessamme tai tilausvahvistuksessamme mainitut maksuehdot.

Ostajalla ei ole oikeus kuitata saamisiaan kiistanalaisilla tai sellaisilla vastasaamisilla, joista ei ole lainvoimaista tuomioistuinratkaisua. Ostajalla on pidätysoikeus vain siltä osin että hänen vaatimus perustuu samaan sopimussuhteeseen, johon meidänkin vaatimus perustuu.

Laskut erääntyvät maksettaviksi 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä lukien ellei tästä olla sovittu kirjallisesti toisin. Jos ostaja syyllistyy maksuviivästykseen perimme viivästyneelle summalle vuotuista viivästyskorkoa 7 prosenttiyksikköä yli korkolain senhetkisen peruskorkoprosentin.

Jos ostaja syyllistyy maksunviivästykseen tai jos sopimuksen solmimisen tai toimituksen jälkeen ilmenee ja tulee tietoon tilanteita, jotka kyseenalaistavat asiakkaan luottokelpoisuuden (esimerkiksi katteettomia vekseleitä tai häiriömerkintöjä luottotiedoissa) erääntyvät kaikki meidän saatavamme ja näiden ohella myös ne saatavat, joihin on hyväksytty vekseleitä tai muita maksuvälineitä kuin rahaa ja ne erääntyvät heti maksettaviksi. Meillä on tällöin oikeus omistuksenpidätyksen perusteella ottaa haltuumme toimitettu tuote sekä käyttää tai olla käyttämättä oikeutta sopimuksen purkamiseen.

Tämän lisäksi meillä on oikeus periä ennakkomaksu vielä toimitettavista tuotteista tai vaatia riittävien vakuuksien antamista tai suorituksen sijasta vahingonkorvausta.

Seca päättää, mitä maksutapoja se kulloinkin tarjoaa asiakkailleen. Kuluttaja-asiakkaiden ei ole mahdollista valita maksutavaksi laskutusta verkkokauppaostossa.

Omistuksenpidätys

Meillä on omistusoikeus toimitettuun tuotteeseen siihen saakka kunnes kaikki ostajamme kanssa solmimista kauppasuhteista syntyneet saatavamme on täysin maksettu. Sama pätee myös silloin kun meidän yksittäiset saatavat tai kaikki saatavat yhdistetään hyväksytylle luottotilille.

Ulkopuolisen toimittajan tai jalostajan tehdessä muutoksen tuotteeseemme emme kanna enää mitään takuuta tai vastuuta tuotteesta tai sen osasta. Jos ostaja jalostaa, yhdistää tai sekoittaa tuotteemme toisten, ei meille kuuluvien tuotteiden kanssa, meillä on oikeus uuden tuotteen yhteisomistukseen siten että omistusoikeuden pidätyksellä toimitetun tuotteen arvo määrätään suhteessa uuden tuotteen muihin osiin ajankohtana, jolloin jalostus, yhdistäminen ja sekoittaminen suoritettiin.

Jos ostajasta, jalostuksen, yhdistämisen ja sekoittamisen jälkeen on tullut uuden tuotteen yksinomistaja, on meillä näiden ehtojen perusteella oikeus yhteisomistukseen siten että jalostetun, yhdistetyn, sekoitetun tuotteen arvo määrätään suhteessa uuden tuotteen arvoon ja että hän säilyttää sen puolestamme maksutta.

Sitoudumme luovuttamaan käyttöömme annettuja vakuuksia siltä osin kun niiden arvo ylittää saamiset, joiden takeeksi ne asetettiin, yli 20 prosenttiyksiköllä.

Takuu ja vastuu

Tuotteilla on kotisivuillamme tarkemmin ilmoitettu takuu.

Myyjällä on tuotteille annetusta takuusta riippumaton lakisääteinen vastuu tuotteiden virheettömyydestä. Tuotteen ollessa virheellinen korjaamme virheellisen tuotteen tai vaihdamme sen virheettömään. Mikäli virheen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen viivästyy kohtuuttomasti, on tullut mahdottomaksi tai on tulokseton, on ostajalla, suorituksen sijasta, oikeus vähentää ostohintaa, purkaa sopimus tai vaatia vahingonkorvausta.

Vastaamme voimassa olevan lain määräysten mukaisesti vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tahallisesta toiminnasta tai törkeästä tuottamuksesta, edustajiemme tai meidän puolesta toimivien henkilöiden tahallisesta toiminnasta tai törkeästä tuottamuksesta, edellyttäen, että asiakas esittää korvausvaatimuksen.

Vastaamme voimassa olevan lain määräysten mukaisesti vahingosta myös siinä tapauksessa, ette olemme tuottamuksellisesti rikkoneet jotain sellaista velvoitetta, jonka noudattaminen on erikoisen tärkeätä, kun sopimuksen tarkoitus ja tavoite tahdotaan saavuttaa (kardinaalivelvoite). Käsitteeseen kardinaalivelvoite lasketaan tärkeimmät sopimusvelvoitteet, joiden noudattaminen mahdollistaa sopimuksen toteuttamisen asianmukaisella tavalla ja joiden noudattamiseen sopimusosapuoli voi ja saa jatkuvasti luottaa.

Tämä ei vaikuta vastuuseen tuottamuksellisista henkilövahingoista. Sama pätee myös silloin kun on kyse tuottamuksesta riippumattomasta vastuusta Tuotevastuulain mukaan.

Tilauksen peruuttaminen / tuotteen palauttaminen

Asiakkaalla on oikeus palauttaa tilattu tuote. Palautusoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille kirjallisesti 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta, että asiakas haluaa palauttaa tuotteen. Tuote on palautettava meille kotisivuillamme ilmoitettuun suomalaiseen postiosoitteeseen viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus palauttamisesta on lähetetty. Tuotteen tulee olla pakattu alkuperäiseen pakkaukseensa ja sen tulee olla uudelleen myytävissä.

Asiakas voi käyttää ilmoituksen tekemiseen peruutuslomaketta, joka löytyy kotisivuiltamme osoitteesta: Peruutuslomakkeen käyttö ei ole pakollista. Asiakas voi myös halutessaan ilmoittaa meille palauttavansa tuotteen muullakin todistettavalla ja yksiselitteisellä tavalla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia seuraavaan osoitteeseen: info.fi@seca.com. Ilmoituksessa on mainittava asiakkaan nimi, osoite, palautettava tuote, tuotteen tilauspäivän ja vastaanottopäivän.

Asiakkaalla ei ole oikeutta palauttaa tuotetta, mikäli se on erikseen valmistettu tai sitä on erikseen muutettu asiakkaan toiveiden mukaisesti. Asiakas on vastuussa sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

Asiakas on velvollinen maksamaan tuotteen palauttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Jos asiakas palauttaa tuotteen, hyvitämme asiakkaalle tuotteen hinnan kokonaisuudessaan. Suoritamme maksuhyvityksen sillä maksutavalla, jota asiakas on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa siltä osin kuin se on mahdollista eikä nimenomaisesti ole sovittu muuta.

Asennus ja vakautus

Ostaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka syntyvät kun tuotteemme asennetaan ja tarvittaessa vakautetaan tai kalibroidaan määräpaikalla, jollei toisin olla sovittu kirjallisessa tilausvahvistuksessa.

Tilattu tuote tai tuotteen osat muodostaa kuorman, jonka purku joka tapauksessa kuuluu tilaajan tehtäviin siinäkin tapauksessa että olemme toimittaneet rahtivapaasti tai vapaasti ostajan osoitteeseen. Tilaajan on hankittava apumiehiä, jotka tarvittaessa avustavat asentajiamme heidän asentaessaan tuotetta.

Laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan kuluttajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus saattaa mahdolliset tilaukseen liittyvät riitaisuudet kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi esimerkiksi käyttämällä kuluttajariitalautakunnan kotisivuilta löytyvää lomaketta.

Muuta

Olennaisten muutosten johdosta meillä on oikeus muuttaa näitä ehtoja vastaavalla tavalla. Ilmoitamme ehtojen mahdollisista muutoksesta kirjallisesti kuusi (6) viikkoa ennen uusien ehtojen voimaantuloa ja soveltuvat uusiin tilauksiin.

Mikäli joku edellä olevista ehdoista ei ole oikeudellisesti pätevä, ei sillä ole vaikutusta muiden ehtojen tai määräyksien voimassaoloon.

Espoossa, syyskuussa 2015