seca

Terminologia

Aakkoset

Luettavuus

1. Pienin ero vaa'an havaitsemistarkkuudessa. Digitaalisissa näytöissä luettavuus on pienin vaa'an askel, joka on mahdollista nähdä kohtuullisen luotettavasti tavanomaiselta lukuetäisyydeltä tai joka voidaan määrittää lisälaitteen (täydentävä näyttölaite) avulla. Ilmaistaan painon yksikköinä.
2. Mittalaitteen näytön numeroiden vähimmäiskorkeus, jolla varmistetaan luettavuus.

Lämpenemisaika

Aika, joka kuluu laitteen käynnistämisestä siihen, että laite kykenee sisäisen testauksen jälkeen toimimaan vaatimusten mukaisesti.

Lain mukainen ohjelmisto

Vaakaan tai moduuliin kuuluvat ohjelmat, tiedot sekä tyyppi- ja laitekohtaiset parametrit, joilla määritetään tai toteutetaan lain mukaiseen valvontaan kuuluvia toimintoja.

Lain mukaiset metrologiavaatimukset

Määräykset, joiden mukainen mittausinstrumentin tulee olla, kun sitä käytetään metrologiasäännösten mukaisissa sovelluksissa (pakollinen varmennus). Ei-automaattisille vaaoille tällaisia säännöksiä ovat ei-automaattisia vaakoja koskeva Euroopan unionin direktiivi 2014/31/EY sekä ei-automaattisten vaakojen metrologisia ominaisuuksia koskeva eurooppalainen standardi DIN EN 45501. Saksassa vastaavia määräyksiä annetaan varmennusta koskevan säädöksen yleisessä osassa sekä liitteessä 4 ei-automaattisille vaaoille.

Lopullinen painon arvo

Painon arvo, joka saadaan vaa'an ollessa täysin lepotilassa ilman, että sen näyttämään kohdistuu minkäänlaisia häiriöitä.

Lukituslaite

Laite, jolla vaa'an mekanismi saadaan kokonaan tai osittain liikkumattomaksi.

Liukupainovaaka

Vipuvaaka, jossa kuorman kompensoiminen tapahtuu liukupainojärjestelmän avulla. Liukupainot asetetaan käsin tai asetuslaitteen avulla. Tasapainokohta haetaan siirtämällä liukupainoa.

Lääkintälaite

Kaikki instrumentit, laitteistot, välineet, materiaalit tai muut tarvikkeet, joita käytetään joko yksinään tai yhdistelminä, sekä niiden asianmukaiseen toimintaan tarvittavat ohjelmistot, joita valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi ihmisten sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen; vamman tai vajavuuden diagnosointiin, tarkkailuun, hoitoon, lievitykseen tai kompensointiin; anatomian tai fysiologisen toiminnon tutkimiseen, korvaamiseen tai muunteluun; hedelmöitymisen säätelyyn, ja joiden pääasiallista aiottua vaikutusta ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta farmakologisin, immunologisin tai metabolisin keinoin, mutta joiden toimintaa voidaan tällaisilla keinoilla edistää.

Lääkintälaitteiden valmistaja

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on vastuussa lääkintälaitteen suunnittelusta, valmistuksesta, pakkaamisesta ja merkitsemisestä sen markkinoille saattamiseksi omalla nimellään, nämä toimet voi suorittaa tämä sama henkilö tai kolmas henkilö tämän lukuun.

Laadunvarmistus

Osa laadunhallintaa, jolla pyritään varmistamaan, että laatua koskevat vaatimukset täyttyvät.

Lepoenergiankulutus

Energiamäärä, jonka keho tarvitsee ylläpitämään hengitys- ja ruuansulatusjärjestelmää sekä sydän- ja verisuonijärjestelmää jne.; riippuu henkilön iästä, pituudesta, painosta ja sukupuolesta.
(vrt. seca-potilastulosteet)

Luustolihasmassa

Koostuu kaikista niistä lihaksista, jotka liikuttavat kehoa ja vastaavat ryhdin ylläpitämisestä.
(vrt. seca-potilastulosteet)

Lämpötila-alue

Vaa'an käytölle sopivan lämpötilan ylä- ja alarajan välinen ympäröivän lämpötilan alue.

Lämpötilaraja

Lämpötila-alueen raja-arvot. Tavalliset lämpötila-alueen raja-arvot ovat -10 °C – +40 °C. Poikkeavat lämpötilarajat voidaan valita vaa'an käyttötarkoituksen mukaisesti, jolloin vähimmäisraja-arvot ovat seuraavat: 5 °C tarkkuusluokan I vaaoille (erikoistarkkuus); 15 °C tarkkuusluokan II vaaoille (suuri tarkkuus); 30 °C tarkkuusluokan III (keskitarkkuus) ja IIII (tavallinen tarkkuus) vaaoille.

Lisävaruste

Tuote, jonka valmistaja on nimenomaisesti tarkoittanut käytettäväksi yhdessä toisen laitteen kanssa, jotta laite toimisi suunnitellulla tavalla.