seca

Terminologia

Aakkoset

Venymäanturi

Sähköinen vastuselementti, joka koostuu sähköä johtavasta folioindikaattorista, joka on sidottu johtamattomasta kantaja-aineesta valmistettuun liuskaan. Tämä kantajakalvo on puolestaan sidottu rakenteeseen, jonka venymävoimaa mitataan. Kun venymäanturia venytetään, sähköisen johtimen pituus kasvaa, kun taas sen läpileikkaus pienenee. Tämä yhteisvaikutus lisää sähkövastusta johtimessa, jonka avulla määritetään mitattu arvo.

Varmennusohjeet

Viralliset mittausviranomaisille annetut ohjeet varmennusten suorittamistavasta.

Varmennettavuus (ent. termi vakautettavuus)

Mittauslaite tai -instrumentti (vaaka, punnus) voidaan varmentaa, jos se on hyväksytty varmennettavaksi, vastaa sovellettavia varmennusvaatimuksia tai jos toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sen varmennettavaksi.

Varmennuksen suurin sallittu virhe

Varmennushetkellä todettu suurin sallittu varmennetun vaa'an mittausarvon ja vastaavan suureen tosiarvon välinen virhe, joka on määritetty virallisilla painoilla.

Varmennustarra

Tarra, jossa ilmaistaan varmennuksen viimeinen voimassaolopäivä. Saksassa varmennustarrojen värit ovat seuraavat:
1. Vuosiluku päättyy numeroon 0 tai 5: keltainen Vuosiluku päättyy numeroon 1 tai 6: ruskea Vuosiluku päättyy numeroon 2 tai 7: sininen Vuosiluku päättyy numeroon 3 tai 8: harmaa Vuosiluku päättyy numeroon 4 tai 9: vihreä. Tarran teksti on musta. Merkit ovat yleensä pyöreitä ja niiden läpimitta on 22 tai 30 mm.

Varmennusleima

Leima tai sinetti, jonka mittausviranomaiset kiinnittävät testattuun mittauslaitteeseen merkiksi suoritetusta varmennuksesta.

Varmennus

1. Menettely, jossa valmistaja tai sen EU:ssa sijaitseva edustaja vakuuttaa ja todistaa, että ei-automaattisia vaakoja koskevan direktiivin 2014/31/EY mukaisesti tarkastettu vaaka täyttää direktiivin asianmukaiset määräykset tai sen tyyppi on asianmukaisen EY-tyyppihyväksyntätodistuksen mukainen. Valmistaja tai sen EU:ssa sijaitseva edustaja kiinnittää CE-merkinnän jokaiseen vaakaan ja myöntää kirjallisen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Vaikka tämän menettelyn suorittaa valmistaja, sitä kutsutaan käytännössä EY-varmennukseksi.
2. Menettely, jossa ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa kunkin yksittäisen ei-automaattisen vaa'an vaatimustenmukaisuuden EY-tyyppihyväksyntätodistuksessa kuvatun tyypin ja mainitun direktiivin perusvaatimusten osalta. Kun vaatimustenmukaisuus on todettu, ilmoitettu tarkastuslaitos myöntää kullekin yksittäiselle vaa'alle vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.

Varmennuksen voimassaoloaika

Kansallisesti säännelty varmennuksen voimassaolokausi yksittäisille laitetyypeille mittausinstrumentin mittausvakauden ja käytön osalta. Esimerkiksi Saksassa voimassaoloaika tavallisille vaaoille on 2 vuotta; teollisille korkeintaan kolmen tonnin vaaoille 3 vuotta; henkilövaaoille 4 vuotta; tarkistusvaaoille 1 vuosi.

Virittää

Mittauslaitteen (esim. vaa'an) asettaminen siten, että mitattu arvo on oikea tai poikkeaa oikeasta arvosta mahdollisimman vähän tai että poikkeama on sallittujen virherajojen sisällä. Ks. myös virittäminen.

Virittäminen

Mittauslaitteen (esim. vaa'an) asettaminen siten, että mitattu arvo on oikea tai poikkeaa oikeasta arvosta mahdollisimman vähän tai että poikkeama on sallitun enimmäisvirhealueen sisällä. Ks. myös virittää.

Vesivaaka

Laite, joka ilmaisee kohteen kaltevuuden/kallistuksen; koostuu tavallisesti suljetusta säiliöstä (lasia tai kirkasta muovia), joka on täytetty vedellä ja jossa kelluu ilmakupla. Käytössä on sovelluksesta riippuen eri muotoisia vesivaakoja, esimerkiksi putkimainen, ristinmuotoinen tai pyöreä.

Varmennussäädös

Mittauslaitteiden varmentamista koskeva säädös, jossa määritetään erikoismääräysten yksityiskohdat sekä suurimmat sallitut virheet kussakin mittausinstrumenttiluokassa.

Virhe

Vaa'an näyttämä vähennettynä (tavanomaisella) vastaavan massan arvolla.

Vaihekulma

Ihmiskehon solujen määrän ja laadun suure; sen avulla voidaan tehdä henkilön ravitsemus- ja terveydentilaa koskevia päätelmiä.
(vrt. seca-potilastulosteet)

Vaa'an askel

Vaa'an pienin lisäysväli.

Vaa'an askeleen arvo

Vaa'an askeleen arvo massan yksikköinä.

Vähentävä taarauslaite

Laite, jolla näyttämä asetetaan nollaan, kun kuormankannattimessa on kuorma, joka pienentää punnitusaluetta.

Vaa'an askelarvo

Arvo, joka ilmaistaan painoyksikköinä ja joka osoittaa
- eroa kahden peräkkäisen asteikkomerkin välillä analogisessa mittauksessa; tai
- eroa laitteen näyttämän kahden peräkkäisen arvon välillä digitaalisessa mittauksessa.

Vaaka

Mittauslaite, jolla kappaleen massa voidaan määrittää siihen vaikuttavaa painovoimaa hyväksi käyttäen.

Vaakasilta

Vaa'an taso, jolle punnittava kuorma asetetaan.

Vaimennus

Valinnainen valikkoasetus, jonka avulla vähennetään vaa'an herkkyyttä potilaan liikehtimiselle punnituksen aikana, jotta näytetyn painon vaihtelu vähenee.

Varmennukseen hyväksyminen

Mittaamista koskevassa lainsäädännössä määritetyt vaatimukset mittausinstrumenttien varmentamiselle. Tyyppi voi olla joko yleisesti hyväksytty tai ilmoitetun tarkastuslaitoksen suorittaman testauksen jälkeen hyväksytty.

Varmennusvaa'an askelarvo

Massan yksikköinä ilmaistu, vaa'an luokittelussa ja varmennuksessa käytetty arvo.